KLAUZULA INFORMACYJNA RODO | cieslinska.care
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Beata Cieślińska Dietetyka Kliniczna ul. Beskidzka 30 Lublin 20-869.

 2. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie, w celu i przez czas niezbędny do:

  a) zawarcia umowy oraz jej wykonywania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); W przypadku podania dodatkowych danych, które nie są niezbędne, ale mogą usprawnić realizację umowy –  przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o uzasadniony interes Administratora do czasu ustania celu biznesowego lub wniesienia sprzeciwu;

  b) dla celów wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze, w tym m.in. przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości, m.in. przechowywanie faktur i dokumentów księgowych przez okres 6 lat; (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (m.in. w postaci ustalenia lub dochodzenia roszczeń/obronie przed roszczeniami, komunikacji z Państwem i obsługi Państwa zapytań, marketingu usług i produktów firmy) – do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – co nastąpi wcześniej ((art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  d) celów promocyjnych i marketingowych, edukacyjnych w oparciu o Państwa zgodę (m.in. w zakresie przetwarzania danych w postaci wizerunku, opinii o współpracy) – do czasu cofnięcia zgody lub  ustania celu biznesowego – co nastąpi wcześniej ((art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  e) w przypadku danych wrażliwych w oparciu o zgodę do celów realizacji umowy – do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu biznesowego – co nastąpi wcześniej (art. 9 ust. 2 lit. b RODO);

  f) w przypadku danych wrażliwych w oparciu o zgodę do celów _____ – do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu biznesowego – co nastąpi wcześniej (art. 9 ust. 2 lit. b RODO);

 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym firma powierzyła przetwarzanie danych osobowych. Do potrzeb realizacji celów przetwarzania Państwa dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji ww. celów, w szczególności firmie hostingowej, firmie informatycznej/podmiotowi zarządzającemu stroną, firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe, firmie udostępniającej program do faktur, firmie świadczącej usługi newslettera, firmie świadczącej usługi chmurowe, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, podmiotom świadczącym usługi administracyjne, podmiotom świadczącym usługi konsultingowe, podwykonawcom, prawnikom, kurierom lub operatorom pocztowym, platformie szkoleniowej, platformie społecznościowej, platformie do obsługi Klientów, platformie do umawiania wizyt, platformie do udostępniania produktów lub świadczenia usług, innym podmiotom, które wspierają Administratora w realizacji celów przetwarzania. 

 4. Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych poniżej. W pozostałych przypadkach, w sytuacji gdy dane będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego.

  Usługi świadczone przez Google lub Facebook (META) świadczone są co do zasady przez podmioty mające swoją siedzibę w Unii Europejskiej. Z uwagi jednak na globalny charakter działania tych podmiotów, Twoje dane mogą być przekazywane do USA, w związku z ich przechowywaniem na serwerach amerykańskich (w całości lub w części). Niezależnie od tego, Google i Facebook wdrożyły zabezpieczenia przewidziane RODO mające na celu ochronę danych osobowych zgodnie z wymogami RODO poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych.  Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych przez ww. dostawców znajdują się w Politykach prywatności każdego z podmiotów.

  Państwa dane mogą być także przekazane podmiotom spoza EOG, które zapewniają odpowiedni stopień zabezpieczeń wymagany przez RODO (m.in. posiadają standardowe klauzule umowne); W przypadku gdy to nastąpi, przekazana zostanie odpowiednia klauzula informacyjna.
 1. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 2. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy (nie dotyczy danych fakultatywnych). Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia/realizacji umowy z firmą. Niepodanie danych do celów promocyjnych, marketingowych, edukacyjnych uniemożliwi prowadzenie marketingu z wykorzystywaniem ww. danych.
Have no product in the cart!
0